• kate spade bag
 • mk handbags
 • kate spade watches
 • Regulamin organizacyjny

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

  W GORZYCACH

   

   

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

   

  §1

   

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej ŚDS, działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
  1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );
  4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
  5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
  6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. );
  7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5, poz. 38);
  8. Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r.Nr238,poz.1586).
  9. Statutu i Regulaminu organizacyjnego
  1. ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu A, B przeznaczoną dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
  1. ŚDS jest placówką pobytu dziennego czynną 5 dni w tygodniu po 8 godzin.

  .

  Rozdział 2

  Cel i przedmiot działania

   

  §2

   

  1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, typu A i B dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach Domu przez zespół wspierająco – aktywizujący na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  1. Celem działalności Domu jest udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także integracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym.

   

  Rozdział 3

  Zakres usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy

   

  §3

   

   

  1. ŚDS może przyjmować osoby z terenu powiatu tarnobrzeskiego, bądź innych powiatów, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia pomiędzy powiatem tarnobrzeskim a gminą powierzającą realizację zadania publicznego tj. prowadzenie ŚDS.
  2. ŚDS zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym poprzez świadczenie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb tych osób takich jak:
  1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
  1. trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  4. poradnictwo psychologiczne;
  5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
  7. niezbędną opiekę;
  8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  9. spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy (art.17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy ) lub w ramach treningu kulinarnego.
  10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
  11. dowóz na zajęcia osób zamieszkującym poza miejscem usytuowania ŚDS i odwóz po zajęciach
  1. Zakres świadczonych usług dostosowany będzie do potrzeb i możliwości uczestnika ŚDS zgodnie z realizowanym w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego.
  2. Zespół wspierająco – aktywizujący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, analizuje osiągnięte rezultaty pracy w ramach indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i stosownie do potrzeb je modyfikuje.
  3. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, pracownicy ŚDS współpracują z:
  • rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,
  • ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,
  • poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
  • powiatowym urzędem pracy,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • kościołami i związkami wyznaniowymi,
  • ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
  • placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,
  • innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
  1. ŚDS wyposażony jest w pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej, pokój wyciszeń, salon, kawiarnię, pokoje do pracy indywidualnej, łazienki wyposażone w natrysk i inne pomieszczenia dla realizacji celów terapii zgodne ze standardem usług.
  2. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach i indywidualnie.
  3. W ŚDS działają koła zainteresowań tworzone stosownie do potrzeb uczestników.
  4. ŚDS działa zgodnie z programem działalności domu oraz planami pracy ŚDS.
  5. Usługi świadczone przez ŚDS są dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem MPiPS.
  6. Kierownik ŚDS opracowuje sprawozdanie z działalności za rok kalendarzowy.

   

  Rozdział 4

  Tryb kierowania i zasady odpłatności za pobyt w ŚDS

   

  §4

   

  1. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010r.Nr238,poz.1586
  2. Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o odpłatności ustalana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
  3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzje o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół oceny i zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
  4. Osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
  5. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem
  6. Okres, na jaki osoba została skierowana do ŚDS, może być przedłużony, w szczególności w przypadku braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, braku możliwości skierowania danej osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub braku możliwości zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.
  7. W przypadku kolejnej decyzji kierującej, podopieczny składa pisemną prośbę do Kierownika ŚDS potwierdzającą deklarację dalszego udziału w ŚDS, zespół wspierająco – aktywizujący placówki na podstawie analizy stopnia realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, możliwości skierowania danej osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub możliwości zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy opiniuje w/w. W dalszej kolejności podopieczny za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kompletuje dokumenty niezbędne do wydania kolejnej decyzji administracyjnej na udział w zajęciach ŚDS do PCPR w Tarnobrzegu.
  8. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco – aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub zlecającej zadanie o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia.
  9. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach

   

  Rozdział 5

  Prawa i obowiązki uczestników ŚDS

   

  § 5

   

     1. Osoby korzystające ze świadczeń ŚDS mają prawo do:
  1. godnego traktowania,
  1. uzyskania pełnej informacji o zakresie świadczonych usług przez Dom,
  2. pomocy w razie potrzeby w załatwieniu spraw osobistych, urzędowych
  3. organizacji zajęć zgodnie z indywidualnym programem wspierająco-aktywizującym,
  4. jak najlepszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań
  5. uczestnictwa w pracach Samorządu Uczestników,
  6. korzystania z pomieszczeń, sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku.
  1. Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń domu jest przede wszystkim aktywne uczestnictwo w realizacji przygotowanego indywidualnego programu wspierająco – aktywizującego.
  2. Osoba korzystająca ze świadczeń ŚDS zobowiązana jest ponadto do:
  1. ponoszenia odpłatności za pobyt w domu w wysokości określonej stosowną decyzją,
  1. potwierdzania swego udziału w zajęciach w liście obecności.
  2. powiadamiania o przyczynach nieobecności w domu i jej usprawiedliwiania
  3. po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Okres ten dla podopiecznych jest nieobecnością usprawiedliwioną
  4. współdziałania z kadrą ŚDS w zaspokajaniu swoich potrzeb,
  5. przestrzegania norm i zasad współżycia oraz respektowania zasad funkcjonowania domu,
  6. przestrzegania regulaminów obowiązujących uczestników,
  7. dbałości o mienie ŚDS, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

  Rozdział 6

  Zarządzanie i organizacja Środowiskowym Domem Samopomocy

   

  § 6

   

  1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje go na zewnątrz.
  2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego
  3. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Domu wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
  4. Kierownik Domu zobowiązany jest do:
  • opracowywania corocznie planu finansowego ŚDS, projektów jego zmian i jego realizacji
  • opracowywania programu działalności ŚDS i planów pracy na każdy rok w uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim i po zatwierdzeniu przez jednostkę prowadzącą.
  • dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy
  • wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS;
  • realizacji zadań pomocy społecznej w stosunku do uczestników placówki.
  1. Zadania Domu realizuje kierownik przy pomocy działów :
  1. wspierająco-aktywizującego
  2. księgowo-administracyjnego
  3. pomocniczego i obsługi
  1. Kierownik i pracownicy merytoryczni Domu stanowią zespół wspierająco – aktywizujący.
  2. Pracownik działu wspierająco – aktywizującego zobowiązany jest do m.in.:
  • realizacji zadań zgodnie z programem działalności i planem pracy domu
  • współpracy przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika, a następnie jego realizacji w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem
  • uczestnictwa w spotkaniach zespołu wspierająco- aktywizującego nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ich modyfikacji.
  • dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność
  • przestrzegania zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Domu
  • współdziałania z kierownikiem Domu przy ustalaniu zajęć
  • dokumentowania bieżącego i rzetelnego pracy
  • prowadzenia w ramach wdrożonych w placówce zajęć, treningów umiejętności społecznych w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do społecznie akceptowanych zachowań kształtowania nawyków celowej aktywności, treningu zachowań społecznych, posiadając odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie
  • utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodziną uczestników
  • zachować w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane podczas pracy z podopiecznym w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego
  1. Do pracownika działu księgowo-administracyjnego należeć będzie m.in. :
  • opracowywanie, nadzór i realizacja planów wydatków i dochodów budżetowych,
  • prowadzenie oraz nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki kasowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • przyjmowanie i organizowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
  • prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej
  • przedstawianie do akceptacji Kierownika wewnętrznych przepisów dot. prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  • terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, rozliczeń osób odpowiedzialnych za powierzone mienie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych.
  • realizacja zadań z zakresu obsługi kadrowej pracowników
  1. Zakres obowiązków pracownika obsługi obejmował będzie m.in.:
  • wykonywanie czynności porządkowych
  • wykonywania czynności konserwatorskich
  • dbałość o porządek, mienie i otoczenie Domu
  1. Szczegółowy zakres obowiązków opracowany zostanie oddzielnie dla każdego stanowiska pracy.
  2. W ramach działalności ŚDS, za zgodą kierownika, w wyznaczonych dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Dom w ramach zajęć klubowych dopuszcza możliwość dodatkowych konsultacji dla pełnoprawnych podopiecznych i ich rodzin.
  3. W celu reprezentowania interesów uczestników w ŚDS działa Samorząd, który uprawniony jest do :
  • uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia uczestników
  • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących uczestników domu oraz ich opiniowania
  • zgłaszania skarg i wniosków uczestników

   

  Samorząd zobowiązany jest jednocześnie do :

  • współdziałania z personelem w zaspokajaniu podstawowych potrzeb uczestników Domu
  • przyczyniania się do dobrej atmosfery w domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania
  • dbałości o mienie i wygląd Domu
  • motywowanie uczestników do przestrzegania zasad pobytu w Domu.
  1. Organizację Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia schemat organizacyjny, załącznik nr 1

   

  Rozdział 7

  Gospodarka finansowa

   

  § 7

   

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
  1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS, zatwierdzony przez Radę Powiatu.
  2. Kierownik ŚDS opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

   

  Rozdział 8

  Postanowienia końcowe

   

  § 8

   

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.
  1. Zmiany regulaminu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
  2. Regulamin zostaje podany do wiadomości pracownikom i uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy

   

  Copyright © Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach - PM