DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

admin_sdsgorzyce2016

 

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www. Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://sdsgorzyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu;
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • w zakresie plików PDF prowadzi się prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej. Dzięki temu możliwe będzie wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści przez wyszukiwarki internetowe, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te uaktualnia się przy bieżącej obsłudze strony.

Oświadczenie sporządzono dnia 23. 09. 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://sdsgorzyce.pl spełnia wymagania w 99,29%.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kabat, e-mail: sdsgorzyce@vp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 574117400. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie. Jednocześnie podmiot zawiadamia, kiedy realizacja żądania będzie możliwa.  Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Dom znajduje się w budynku na piątej kondygnacji nadziemnej. W budynku jest zainstalowany dźwig osobowy, umożliwiający uczestnikom dojazd na odpowiednie piętro. Dojścia i dojazdy zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. Drzwi wejściowe do budynku spełniają odpowiednie wymogi. Na kondygnacji, którą zajmuje ŚDS zniwelowane zostały różnice w poziomach posadzki. Położenie drzwi wejściowych do Domu, ich wymiary, jak również kształt korytarza umożliwiają dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym. Łazienka i toalety zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana tak, aby użytkownicy mogli z niej swobodnie korzystać. Oznacza to, że można z niej korzystać na różnych systemach operacyjnych i na różnych przeglądarkach.
 3. Strona internetowa automatycznie dostosowuje się do  wymogów różnych urządzeń, jak na przykład laptop, smartfon (strona responsywna).
 4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest przy tym zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
 5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 6. Na stronie internetowej stosuje się fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content