Dokumenty

admin

Załącznik do Uchwały nr XIII/98/2011.

Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

Statut

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach, zwany dalej ŚDS jest jednostką organizacyjną Powiatu Tarnobrzeskiego działającym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );

 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. );

 7. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5, poz. 38);

 8. rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

 9. niniejszego statutu.

§2

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Tarnobrzeskiego, finansowaną ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

 2. Siedzibą ŚDS jest budynek w miejscowości Gorzyce, ul.11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce.

 3. Nadzór nad ŚDS sprawuje Wojewoda Podkarpacki i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

§3

 1. ŚDS swoją działalnością obejmuje teren gminy Gorzyce i Grębów. Do ŚDS mogą być przyjęte osoby z gmin ościennych, a podstawą przyjęcia w/w osób jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Tarnobrzeskiego a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych gmin.

 2. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, typu A i B dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach ŚDS przez zespół wspierająco – aktywizujący na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

 3. Pobyt w ŚDS jest odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 2

Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy

§4

 1. Celem ŚDS jest stworzenie osobom zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, które ukierunkowane są na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

 2. Do podstawowych zadań ŚDS należy:

 1. optymalizacja funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i zawodowej poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej ŚDS,

 2. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych,

 3. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

 4. wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne,

 5. organizowanie i realizacja działań integracyjnych sprzyjających rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników,

 6. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym celem kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, a tym samym zmiany postaw społecznych wobec nich,

 7. inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez aktywny udział uczestników w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,

 8. dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, oraz rekreacji i turystyce zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami,

 9. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,

 10. promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

W celu realizacji powyższych zadań ŚDS świadczy usługi w postaci zajęć indywidualnych lub grupowych, współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

 1. Zadania, o których mowa w ust.2 realizuje zespół wspierająco-aktywizujący składający się z kierownika i pracowników merytorycznych placówki, do którego należy opracowywanie i realizacja indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego uczestników oraz jego realizacja.

 2. Szczegółowy zakres działań Środowiskowego Domu Samopomocy określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§5

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, odpowiedzialny za całokształt pracy oraz realizację zadań statutowych i budżetowych, a także reprezentuje go na zewnątrz

 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

 3. Kierownik Domu realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

 4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 5. Kierownik ŚDS pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych osób.

 6. Szczegółową strukturę ŚDS i jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą podkarpackim i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§6

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

 2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS, dostosowany do uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Powiatu oraz ustalonego przez Zarząd Powiatu układu wykonawczego budżetu.

 3. Kierownik ŚDS opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

 4. ŚDS finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, na zadania określone w art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz. 1362 z późn. zm.);

 1. Kierownik ŚDS zarządza mieniem oddanym do używania lub nabytym w związku z prowadzoną działalnością w zakresie i formach określonych przepisami prawa, działa wydatkując przyznane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

 3. ŚDS prowadzi księgowość zgodnie z planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.

 4. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 5. ŚDS obsługę finansowo-księgową prowadzi we własnym zakresie.

 1. Kierownik ŚDS składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności ŚDS oraz przedstawia potrzeby w zakresie działalności Domu.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§7

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.

 1. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GORZYCACH

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej ŚDS, działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. );
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5, poz. 38);
 8. Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r.Nr238,poz.1586).
 9. Statutu i Regulaminu organizacyjnego
 1. ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu A, B przeznaczoną dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
 1. ŚDS jest placówką pobytu dziennego czynną 5 dni w tygodniu po 8 godzin.

.

Rozdział 2

Cel i przedmiot działania

 

§2

 

 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, typu A i B dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach Domu przez zespół wspierająco – aktywizujący na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
 1. Celem działalności Domu jest udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także integracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym.

 

Rozdział 3

Zakres usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy

 

§3

 

 

 1. ŚDS może przyjmować osoby z terenu powiatu tarnobrzeskiego, bądź innych powiatów, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia pomiędzy powiatem tarnobrzeskim a gminą powierzającą realizację zadania publicznego tj. prowadzenie ŚDS.
 2. ŚDS zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym poprzez świadczenie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb tych osób takich jak:
 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
 1. trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy (art.17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy ) lub w ramach treningu kulinarnego.
 10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
 11. dowóz na zajęcia osób zamieszkującym poza miejscem usytuowania ŚDS i odwóz po zajęciach
 1. Zakres świadczonych usług dostosowany będzie do potrzeb i możliwości uczestnika ŚDS zgodnie z realizowanym w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego.
 2. Zespół wspierająco – aktywizujący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, analizuje osiągnięte rezultaty pracy w ramach indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i stosownie do potrzeb je modyfikuje.
 3. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, pracownicy ŚDS współpracują z:
 • rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,
 • ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,
 • poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 • powiatowym urzędem pracy,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
 • placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,
 • innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
 1. ŚDS wyposażony jest w pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej, pokój wyciszeń, salon, kawiarnię, pokoje do pracy indywidualnej, łazienki wyposażone w natrysk i inne pomieszczenia dla realizacji celów terapii zgodne ze standardem usług.
 2. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach i indywidualnie.
 3. W ŚDS działają koła zainteresowań tworzone stosownie do potrzeb uczestników.
 4. ŚDS działa zgodnie z programem działalności domu oraz planami pracy ŚDS.
 5. Usługi świadczone przez ŚDS są dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem MPiPS.
 6. Kierownik ŚDS opracowuje sprawozdanie z działalności za rok kalendarzowy.

 

Rozdział 4

Tryb kierowania i zasady odpłatności za pobyt w ŚDS

 

§4

 

 1. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010r.Nr238,poz.1586
 2. Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o odpłatności ustalana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzje o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół oceny i zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 4. Osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 5. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem
 6. Okres, na jaki osoba została skierowana do ŚDS, może być przedłużony, w szczególności w przypadku braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, braku możliwości skierowania danej osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub braku możliwości zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.
 7. W przypadku kolejnej decyzji kierującej, podopieczny składa pisemną prośbę do Kierownika ŚDS potwierdzającą deklarację dalszego udziału w ŚDS, zespół wspierająco – aktywizujący placówki na podstawie analizy stopnia realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, możliwości skierowania danej osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub możliwości zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy opiniuje w/w. W dalszej kolejności podopieczny za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kompletuje dokumenty niezbędne do wydania kolejnej decyzji administracyjnej na udział w zajęciach ŚDS do PCPR w Tarnobrzegu.
 8. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco – aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub zlecającej zadanie o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia.
 9. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki uczestników ŚDS

 

§ 5

 

    1. Osoby korzystające ze świadczeń ŚDS mają prawo do:
 1. godnego traktowania,
 1. uzyskania pełnej informacji o zakresie świadczonych usług przez Dom,
 2. pomocy w razie potrzeby w załatwieniu spraw osobistych, urzędowych
 3. organizacji zajęć zgodnie z indywidualnym programem wspierająco-aktywizującym,
 4. jak najlepszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań
 5. uczestnictwa w pracach Samorządu Uczestników,
 6. korzystania z pomieszczeń, sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku.
 1. Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń domu jest przede wszystkim aktywne uczestnictwo w realizacji przygotowanego indywidualnego programu wspierająco – aktywizującego.
 2. Osoba korzystająca ze świadczeń ŚDS zobowiązana jest ponadto do:
 1. ponoszenia odpłatności za pobyt w domu w wysokości określonej stosowną decyzją,
 1. potwierdzania swego udziału w zajęciach w liście obecności.
 2. powiadamiania o przyczynach nieobecności w domu i jej usprawiedliwiania
 3. po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Okres ten dla podopiecznych jest nieobecnością usprawiedliwioną
 4. współdziałania z kadrą ŚDS w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 5. przestrzegania norm i zasad współżycia oraz respektowania zasad funkcjonowania domu,
 6. przestrzegania regulaminów obowiązujących uczestników,
 7. dbałości o mienie ŚDS, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

Rozdział 6

Zarządzanie i organizacja Środowiskowym Domem Samopomocy

 

§ 6

 

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego
 3. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Domu wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
 4. Kierownik Domu zobowiązany jest do:
 • opracowywania corocznie planu finansowego ŚDS, projektów jego zmian i jego realizacji
 • opracowywania programu działalności ŚDS i planów pracy na każdy rok w uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim i po zatwierdzeniu przez jednostkę prowadzącą.
 • dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy
 • wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS;
 • realizacji zadań pomocy społecznej w stosunku do uczestników placówki.
 1. Zadania Domu realizuje kierownik przy pomocy działów :
 1. wspierająco-aktywizującego
 2. księgowo-administracyjnego
 3. pomocniczego i obsługi
 1. Kierownik i pracownicy merytoryczni Domu stanowią zespół wspierająco – aktywizujący.
 2. Pracownik działu wspierająco – aktywizującego zobowiązany jest do m.in.:
 • realizacji zadań zgodnie z programem działalności i planem pracy domu
 • współpracy przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika, a następnie jego realizacji w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem
 • uczestnictwa w spotkaniach zespołu wspierająco- aktywizującego nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ich modyfikacji.
 • dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Domu
 • współdziałania z kierownikiem Domu przy ustalaniu zajęć
 • dokumentowania bieżącego i rzetelnego pracy
 • prowadzenia w ramach wdrożonych w placówce zajęć, treningów umiejętności społecznych w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do społecznie akceptowanych zachowań kształtowania nawyków celowej aktywności, treningu zachowań społecznych, posiadając odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie
 • utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodziną uczestników
 • zachować w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane podczas pracy z podopiecznym w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego
 1. Do pracownika działu księgowo-administracyjnego należeć będzie m.in. :
 • opracowywanie, nadzór i realizacja planów wydatków i dochodów budżetowych,
 • prowadzenie oraz nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki kasowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przyjmowanie i organizowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
 • prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej
 • przedstawianie do akceptacji Kierownika wewnętrznych przepisów dot. prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, rozliczeń osób odpowiedzialnych za powierzone mienie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • realizacja zadań z zakresu obsługi kadrowej pracowników
 1. Zakres obowiązków pracownika obsługi obejmował będzie m.in.:
 • wykonywanie czynności porządkowych
 • wykonywania czynności konserwatorskich
 • dbałość o porządek, mienie i otoczenie Domu
 1. Szczegółowy zakres obowiązków opracowany zostanie oddzielnie dla każdego stanowiska pracy.
 2. W ramach działalności ŚDS, za zgodą kierownika, w wyznaczonych dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Dom w ramach zajęć klubowych dopuszcza możliwość dodatkowych konsultacji dla pełnoprawnych podopiecznych i ich rodzin.
 3. W celu reprezentowania interesów uczestników w ŚDS działa Samorząd, który uprawniony jest do :
 • uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia uczestników
 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących uczestników domu oraz ich opiniowania
 • zgłaszania skarg i wniosków uczestników

 

Samorząd zobowiązany jest jednocześnie do :

 • współdziałania z personelem w zaspokajaniu podstawowych potrzeb uczestników Domu
 • przyczyniania się do dobrej atmosfery w domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania
 • dbałości o mienie i wygląd Domu
 • motywowanie uczestników do przestrzegania zasad pobytu w Domu.
 1. Organizację Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia schemat organizacyjny, załącznik nr 1

 

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

 

§ 7

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS, zatwierdzony przez Radę Powiatu.
 2. Kierownik ŚDS opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.
 1. Zmiany regulaminu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin zostaje podany do wiadomości pracownikom i uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content