Regulamin organizacyjny

admin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GORZYCACH

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej ŚDS, działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. );
 7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5, poz. 38);
 8. Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r.Nr238,poz.1586).
 9. Statutu i Regulaminu organizacyjnego
 1. ŚDS jest placówką dziennego pobytu typu A, B przeznaczoną dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
 1. ŚDS jest placówką pobytu dziennego czynną 5 dni w tygodniu po 8 godzin.

.

Rozdział 2

Cel i przedmiot działania

 

§2

 

 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, typu A i B dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach Domu przez zespół wspierająco – aktywizujący na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
 1. Celem działalności Domu jest udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także integracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym.

 

Rozdział 3

Zakres usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy

 

§3

 

 

 1. ŚDS może przyjmować osoby z terenu powiatu tarnobrzeskiego, bądź innych powiatów, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia pomiędzy powiatem tarnobrzeskim a gminą powierzającą realizację zadania publicznego tj. prowadzenie ŚDS.
 2. ŚDS zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym poprzez świadczenie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb tych osób takich jak:
 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
 1. trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy (art.17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy ) lub w ramach treningu kulinarnego.
 10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
 11. dowóz na zajęcia osób zamieszkującym poza miejscem usytuowania ŚDS i odwóz po zajęciach
 1. Zakres świadczonych usług dostosowany będzie do potrzeb i możliwości uczestnika ŚDS zgodnie z realizowanym w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego.
 2. Zespół wspierająco – aktywizujący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, analizuje osiągnięte rezultaty pracy w ramach indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i stosownie do potrzeb je modyfikuje.
 3. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, pracownicy ŚDS współpracują z:
 • rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,
 • ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie,
 • poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
 • powiatowym urzędem pracy,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
 • placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,
 • innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
 1. ŚDS wyposażony jest w pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej, pokój wyciszeń, salon, kawiarnię, pokoje do pracy indywidualnej, łazienki wyposażone w natrysk i inne pomieszczenia dla realizacji celów terapii zgodne ze standardem usług.
 2. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach i indywidualnie.
 3. W ŚDS działają koła zainteresowań tworzone stosownie do potrzeb uczestników.
 4. ŚDS działa zgodnie z programem działalności domu oraz planami pracy ŚDS.
 5. Usługi świadczone przez ŚDS są dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem MPiPS.
 6. Kierownik ŚDS opracowuje sprawozdanie z działalności za rok kalendarzowy.

 

Rozdział 4

Tryb kierowania i zasady odpłatności za pobyt w ŚDS

 

§4

 

 1. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2010r.Nr238,poz.1586
 2. Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja o odpłatności ustalana będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);
 3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzje o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół oceny i zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 4. Osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.
 5. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem
 6. Okres, na jaki osoba została skierowana do ŚDS, może być przedłużony, w szczególności w przypadku braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, braku możliwości skierowania danej osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub braku możliwości zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy.
 7. W przypadku kolejnej decyzji kierującej, podopieczny składa pisemną prośbę do Kierownika ŚDS potwierdzającą deklarację dalszego udziału w ŚDS, zespół wspierająco – aktywizujący placówki na podstawie analizy stopnia realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, możliwości skierowania danej osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej lub możliwości zatrudnienia na chronionym lub otwartym rynku pracy opiniuje w/w. W dalszej kolejności podopieczny za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kompletuje dokumenty niezbędne do wydania kolejnej decyzji administracyjnej na udział w zajęciach ŚDS do PCPR w Tarnobrzegu.
 8. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia, zespół wspierająco – aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub zlecającej zadanie o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia.
 9. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki uczestników ŚDS

 

§ 5

 

    1. Osoby korzystające ze świadczeń ŚDS mają prawo do:
 1. godnego traktowania,
 1. uzyskania pełnej informacji o zakresie świadczonych usług przez Dom,
 2. pomocy w razie potrzeby w załatwieniu spraw osobistych, urzędowych
 3. organizacji zajęć zgodnie z indywidualnym programem wspierająco-aktywizującym,
 4. jak najlepszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań
 5. uczestnictwa w pracach Samorządu Uczestników,
 6. korzystania z pomieszczeń, sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku.
 1. Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń domu jest przede wszystkim aktywne uczestnictwo w realizacji przygotowanego indywidualnego programu wspierająco – aktywizującego.
 2. Osoba korzystająca ze świadczeń ŚDS zobowiązana jest ponadto do:
 1. ponoszenia odpłatności za pobyt w domu w wysokości określonej stosowną decyzją,
 1. potwierdzania swego udziału w zajęciach w liście obecności.
 2. powiadamiania o przyczynach nieobecności w domu i jej usprawiedliwiania
 3. po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Okres ten dla podopiecznych jest nieobecnością usprawiedliwioną
 4. współdziałania z kadrą ŚDS w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 5. przestrzegania norm i zasad współżycia oraz respektowania zasad funkcjonowania domu,
 6. przestrzegania regulaminów obowiązujących uczestników,
 7. dbałości o mienie ŚDS, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

Rozdział 6

Zarządzanie i organizacja Środowiskowym Domem Samopomocy

 

§ 6

 

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego
 3. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Domu wykonuje pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.
 4. Kierownik Domu zobowiązany jest do:
 • opracowywania corocznie planu finansowego ŚDS, projektów jego zmian i jego realizacji
 • opracowywania programu działalności ŚDS i planów pracy na każdy rok w uzgodnieniu z Wojewodą Podkarpackim i po zatwierdzeniu przez jednostkę prowadzącą.
 • dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy
 • wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS;
 • realizacji zadań pomocy społecznej w stosunku do uczestników placówki.
 1. Zadania Domu realizuje kierownik przy pomocy działów :
 1. wspierająco-aktywizującego
 2. księgowo-administracyjnego
 3. pomocniczego i obsługi
 1. Kierownik i pracownicy merytoryczni Domu stanowią zespół wspierająco – aktywizujący.
 2. Pracownik działu wspierająco – aktywizującego zobowiązany jest do m.in.:
 • realizacji zadań zgodnie z programem działalności i planem pracy domu
 • współpracy przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego dla każdego uczestnika, a następnie jego realizacji w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem
 • uczestnictwa w spotkaniach zespołu wspierająco- aktywizującego nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów, a także ich modyfikacji.
 • dbania o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego, szanować prawa i godność uczestników Domu
 • współdziałania z kierownikiem Domu przy ustalaniu zajęć
 • dokumentowania bieżącego i rzetelnego pracy
 • prowadzenia w ramach wdrożonych w placówce zajęć, treningów umiejętności społecznych w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do społecznie akceptowanych zachowań kształtowania nawyków celowej aktywności, treningu zachowań społecznych, posiadając odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie
 • utrzymywać ścisły kontakt i współpracować z rodziną uczestników
 • zachować w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane podczas pracy z podopiecznym w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego
 1. Do pracownika działu księgowo-administracyjnego należeć będzie m.in. :
 • opracowywanie, nadzór i realizacja planów wydatków i dochodów budżetowych,
 • prowadzenie oraz nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki kasowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • przyjmowanie i organizowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
 • prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej
 • przedstawianie do akceptacji Kierownika wewnętrznych przepisów dot. prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, rozliczeń osób odpowiedzialnych za powierzone mienie oraz dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • realizacja zadań z zakresu obsługi kadrowej pracowników
 1. Zakres obowiązków pracownika obsługi obejmował będzie m.in.:
 • wykonywanie czynności porządkowych
 • wykonywania czynności konserwatorskich
 • dbałość o porządek, mienie i otoczenie Domu
 1. Szczegółowy zakres obowiązków opracowany zostanie oddzielnie dla każdego stanowiska pracy.
 2. W ramach działalności ŚDS, za zgodą kierownika, w wyznaczonych dniach i godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz byłych uczestników. Dom w ramach zajęć klubowych dopuszcza możliwość dodatkowych konsultacji dla pełnoprawnych podopiecznych i ich rodzin.
 3. W celu reprezentowania interesów uczestników w ŚDS działa Samorząd, który uprawniony jest do :
 • uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia uczestników
 • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących uczestników domu oraz ich opiniowania
 • zgłaszania skarg i wniosków uczestników

 

Samorząd zobowiązany jest jednocześnie do :

 • współdziałania z personelem w zaspokajaniu podstawowych potrzeb uczestników Domu
 • przyczyniania się do dobrej atmosfery w domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania
 • dbałości o mienie i wygląd Domu
 • motywowanie uczestników do przestrzegania zasad pobytu w Domu.
 1. Organizację Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawia schemat organizacyjny, załącznik nr 1

 

Rozdział 7

Gospodarka finansowa

 

§ 7

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS, zatwierdzony przez Radę Powiatu.
 2. Kierownik ŚDS opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 8

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.
 1. Zmiany regulaminu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Regulamin zostaje podany do wiadomości pracownikom i uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content