Statut

admin

Załącznik do Uchwały nr XIII/98/2011.

Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

Statut

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach, zwany dalej ŚDS jest jednostką organizacyjną Powiatu Tarnobrzeskiego działającym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );

 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. );

 7. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5, poz. 38);

 8. rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

 9. niniejszego statutu.

§2

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Tarnobrzeskiego, finansowaną ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

 2. Siedzibą ŚDS jest budynek w miejscowości Gorzyce, ul.11-go Listopada 12, 39-432 Gorzyce.

 3. Nadzór nad ŚDS sprawuje Wojewoda Podkarpacki i Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

§3

 1. ŚDS swoją działalnością obejmuje teren gminy Gorzyce i Grębów. Do ŚDS mogą być przyjęte osoby z gmin ościennych, a podstawą przyjęcia w/w osób jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Tarnobrzeskiego a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych gmin.

 2. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, typu A i B dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach ŚDS przez zespół wspierająco – aktywizujący na mocy decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

 3. Pobyt w ŚDS jest odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 2

Cel i przedmiot działania Środowiskowego Domu Samopomocy

§4

 1. Celem ŚDS jest stworzenie osobom zakwalifikowanym, systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, które ukierunkowane są na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

 2. Do podstawowych zadań ŚDS należy:

 1. optymalizacja funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i zawodowej poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej ŚDS,

 2. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych,

 3. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

 4. wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne,

 5. organizowanie i realizacja działań integracyjnych sprzyjających rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników,

 6. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym celem kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, a tym samym zmiany postaw społecznych wobec nich,

 7. inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez aktywny udział uczestników w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,

 8. dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, oraz rekreacji i turystyce zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami,

 9. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,

 10. promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

W celu realizacji powyższych zadań ŚDS świadczy usługi w postaci zajęć indywidualnych lub grupowych, współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

 1. Zadania, o których mowa w ust.2 realizuje zespół wspierająco-aktywizujący składający się z kierownika i pracowników merytorycznych placówki, do którego należy opracowywanie i realizacja indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego uczestników oraz jego realizacja.

 2. Szczegółowy zakres działań Środowiskowego Domu Samopomocy określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

§5

 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, odpowiedzialny za całokształt pracy oraz realizację zadań statutowych i budżetowych, a także reprezentuje go na zewnątrz

 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

 3. Kierownik Domu realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

 4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

 5. Kierownik ŚDS pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych osób.

 6. Szczegółową strukturę ŚDS i jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą podkarpackim i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§6

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

 2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS, dostosowany do uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Powiatu oraz ustalonego przez Zarząd Powiatu układu wykonawczego budżetu.

 3. Kierownik ŚDS opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, wykonuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

 4. ŚDS finansowany jest z dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego, na zadania określone w art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175,poz. 1362 z późn. zm.);

 1. Kierownik ŚDS zarządza mieniem oddanym do używania lub nabytym w związku z prowadzoną działalnością w zakresie i formach określonych przepisami prawa, działa wydatkując przyznane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

 3. ŚDS prowadzi księgowość zgodnie z planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.

 4. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 5. ŚDS obsługę finansowo-księgową prowadzi we własnym zakresie.

 1. Kierownik ŚDS składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności ŚDS oraz przedstawia potrzeby w zakresie działalności Domu.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§7

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.

 1. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content