• kate spade bag
 • mk handbags
 • kate spade watches
 • O naszym domu

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach

  rozpoczął działalność 1 września 2005 roku. Do 31 grudnia 2011roku funkcjonował w strukturach Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach.

  Od dnia 1 stycznia 2012 roku Dom stał się samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej na podstawie Uchwały nr XIII/98/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego 20 grudnia 2011 roku.

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach

  wspiera funkcjonowanie uczestników, wyrównuje szanse w dostępie do dóbr kultury i sprzyja włączaniu w nurt życia społecznego.

  Uczestnikami zajęć Domu mogą być:

  • osoby z doświadczające problemów ze zdrowiem psychicznym

  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną

  Uczestnikom zajęć Dom oferuje:

  • poradnictwo psychologiczne

  • poradnictwo pedagogiczne

  • terapię ruchową oraz różne formy rekreacji

  • trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening kulinarny.

  • trening umiejętności praktycznych, spędzania czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań przez zajęcia prowadzone w pracowni plastycznej, rękodzieła, ceramicznej, stolarskiej, komputerowej, muzycznej.

  • opiekę

  • wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, dostępie do świadczeń zdrowotnych, załatwianiu spraw urzędowych

  • posiłek w ramach treningu kulinarnego

  • dowóz na zajęcia

  Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej, a ich rodzaje są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.

  Dom świadczy wsparcie i pomoc osobom z gminy Gorzyce, Grębów i Zaleszany. Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00.

  W celu przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach należy:

  (wzory druków znajdują się w zakładce DOKUMENTY)

  • wypełnić wniosek o skierowanie,

  • załączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty (neurologa lub psychiatry) oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego,

  • dołączyć kopię orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli zainteresowany je posiada)

  Wypełnione dokumenty należy złożyć dokumenty w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

  BIP – link

  Copyright © Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach - PM