Ważna informacja!!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy są:
-osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
-uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

WAŻNE!
Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON „… korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.”

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu dla mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, które będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.
Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.
W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). – https://sow.pfron.org.pl/

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.
Wnioski złożone w ramach Modułu III są poddane weryfikacji formalnej, dlatego należy składać je jako kompletne. W przypadku braku któregokolwiek z załączników wnioski będą wymagały uzupełnienia przez wnioskodawcę lub realizatora.

Druk wniosku na MODUŁ III dostępny do pobrania na stronie internetowe PCPR w Tarnobrzegu pcprtarnobrzeg.pl w zakładce – Pliki do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Centrum pod nr telefonu 15/ 822 13 40 wew. 103 (dział rehabilitacji społecznej) w godzinach pracy urzędu.

Zobacz również

Spotkanie Wigilijne

admin

Dzień Chłopaka

admin_sdsgorzyce

Bal maskowy w Radomyślu

admin

Wakacyjne spotkanie ze sztuką

admin

XVI Spartakiada Sportowa ŚDS Województwa Podkarpackiego

admin

INFORMACJA!!!

admin_sdsgorzyce2016

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Accept Read More

Skip to content